Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Vnitřní oznamovací systém

Realitní kancelář Reality GAIA, spol. s r.o., IČO: 25303091, se sídlem Hodonín, Dolní Valy 521/1, PSČ 695 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23666 (dále jen „RK“), jako povinná osoba, ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), zřizuje za účelem oznamování možných protiprávních jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně“) a AML zákona vnitřní oznamovací systém RK (dále jen „VOS“).


VOS je určen osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o možném protiprávním jednání, jež:

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
  3. porušuje Zákon o ochraně, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve stanovených oblastech.

Smyslem zřízení VOS je zavedení systému, který umožní oznamovatelům sdělit své podezření na spáchání nežádoucího jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen.


Kontaktní osobou k přijímání oznámení za RK je dle § 10 Zákona o ochraně Markéta Kolaciová, jednatelka RK. Ve věci podání oznámení lze RK kontaktovat:

  • emailem na adresu kolaciova@realitygaia.cz, k níž má přístup pouze shora uvedená kontaktní osoba, 
  • poštou na adresu sídla RK: Dolní Valy 521/1, Hodonín, PSČ 695 01, k rukám Markéty Kolaciové,
  • telefonicky na čísle: (+420) 605 248 202,
  • požádá-li o to oznamovatel, je RK povinna oznámení přijmout osobně prostřednictvím Markéty Kolaciové, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal, a to na pobočce RK v Hodoníně na adrese Dolní Valy 521/1 v pracovní době pondělí až pátek 8.00 až 16.30 hod. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží,
  • datovou schránkou k rukám Markéty Kolaciové na adrese: p9d7n9m.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. RK nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost. Odvetná opatření v návaznosti na podané oznámení ve smyslu § 4 Zákona o ochraně jsou zakázána. 


O přijetí oznámení je RK povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí oznámení nebyl vyrozuměn, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

RK je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je RK povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. 


Zjistí-li RK při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona o ochraně, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, kontaktní osoba RK navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, RK bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.


Získané informace, vč. osobních údajů, jsou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou právní úpravou a informacemi o zpracování osobních údajů https://www.realitygaia.cz/podminky-uziti


RK je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu: datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy, shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jeho výsledek.


RK je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím VOS a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. 


Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona, zde https://oznamovatel.justice.cz/) nebo Finančnímu analytickému úřadu.


V Hodoníně dne 31.7.2023

Reality GAIA, spol. s r.o.