Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce- společnost Reality GAIA, spol. s r.o., IČ 25303091, se sídlem Hodonín, Národní třída 267/16, PSČ 695 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23666; kontaktní údaje - kontaktní osoba: Markéta Kolaciová, telefon: 605 248 202, email: kolaciova@realitygaia.cz, doručovací adresa Hodonín, Národní třída 267/16, PSČ 695 01(dále jen „Správce“).
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl Správcem ustanoven.
 3. Správce může zpracovávat osobní údaje nezbytné pro řádný výkon své činnosti.
 4. Osobním údajem jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, na základě kterých lze osobu přímo či nepřímo identifikovat (zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, údaje o dokladech totožnosti, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách, číslo bankovního účtu, fotografie, apod., vč. jejich pozdějších aktualizací). Předmětem zpracování, nevyžaduje-li to situace, nejsou citlivé osobní údaje. Správce z prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje, a to zejména prostřednictvím cookies a/nebo pixelových tagů, které mj. mohou zahrnovat IP adresu, informace o cookies a features, doménu, typ prohlížeče, jazyk, stát, časové pásmo či navštívené webové stránky a informace o aktivitách na webových stránkách Správce nebo jím spravovaných webech, vč. cookies pro reklamu (cookies třetích stran). Soubory cookies lze vypnout v nastavení prohlížeče, avšak tím může být zapříčiněno nesprávné fungování některých služeb. Shromažďujeme informace o službách, které používáte, i o způsobu, jakým je používáte: (a)informace o zařízení - shromažďujeme informace o konkrétním zařízení (například model hardwaru, verze operačního systému, (b) informace z protokolu - Když používáte naše služby nebo zobrazujete obsah poskytovaný společností Google, automaticky shromažďujeme určité informace a ukládáme je v protokolech serverů, (c) informace o poloze - pro určení nejbližší pobočky ve vašem okolí, (d) soubory cookie a podobné technologie - stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů cookies. Pokud si přejete, od reklamních funkcí se můžete snadno odhlásit. Stačí si do prohlížeče přidat Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
 5. Účel zpracování vychází z konkrétního případu zpracování, obecně jím je zejména poskytnutí požadované služby, zpracování nabídky služeb, informace o službách, příprava a realizace smlouvy (vč. prověření subjektu v základních registrech). Správce je oprávněn použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely.
 6. Právním základem zpracování jsou především důvody dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až c) Nařízení, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.
 7. Příjemci a zpracovateli osobních údajů mohou být externí poskytovatelé služeb účetních, právních, poskytujících serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či spolupracující obchodní partneři, jejichž totožnost bude sdělena na vyžádání, a dále zaměstnanci a spolupracovníci Správce, jakož i spolupracující finanční poradci, spolupracující soudní znalci a zpracovatelé průkazů energetické náročnosti budov.
 8. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP, ani mezinárodním organizacím, nebude-li v konkrétním případě nezbytné postupovat jinak (zejména stanoví-li to právní předpis nebo vykonatelné rozhodnutí).
 9. Osobní údaje budou uloženy v souladu s platnými právními předpisy po dobu, po kterou bude Správce poskytovat služby či plnit smlouvu a/nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů; u smluvních dokumentů půjde zpravidla nejdéle 5 let od jejich ukončení/realizace. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, které mohou být uchovány až do odvolání souhlasu subjektu údajů.
 10. Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování.
 11. Osobní údaje jsou získávány výhradně od subjektů údajů.
 12. V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají subjekty údajů dle Nařízení především tato práva:

          - na přístup k osobním údajům, vč. vyžádání potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud ano, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, plánovaná doba uložení, existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování či práva vznést námitku proti zpracování, zdroje získání osobních údajů, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. S tím souvisí právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů; její první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může  Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

          - na opravu a doplnění osobních údajů, kdy Správce bez zbytečného odkladu opraví nebo doplní nepřesné/chybějící osobní údaje;

          - na výmaz osobního údaje dle čl. 17 Nařízení, zejména pokud již není potřebný pro zpracovávaný účel nebo je odvolán souhlas;

          - na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů;

          - na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení, kterému odpovídá zejména právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, právo, aby Správce údaje předal jinému správci;

          - automatizované individuální rozhodování –tedy právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy;

          - odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů byl-li právním základem zpracování důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

 Výše popsaná práva je možné uplatnit u Správce písemně doporučeným dopisem nebo emailem zaslanými na shora uvedené adresy.

 

Kromě toho Nařízení umožňuje podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací a kontaktní údaje jsou dostupné na adrese https://www.uoou.cz/.

 

Dále má subjekt údajů právo kdykoliv bezplatné vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě písemné žádosti Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

 

Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy. Bude-li Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je zde stanoven, poskytne informaci o tomto jiném účelu a další právními předpisy stanovené informace.